HONDA задно 1265-760
HONDA CIVIC задно 3вр 95- 1290-825
HONDA 1360-630- TRIUMPH 63г 1360-630
HONDA SIVIK 2007г/с 2 врати/-чел 1385-1100-1190
HONDA ACCORD- 2003г 1460-965/940-1170