HYUNDAI  
HYUNDAI HYUNDAI R210 LC7 странично Д 1030-810
HYUNDAI HYUNDAI - челно - /б/ 1035-795
HYUNDAI HYUNDAI - под челно - /б/ 840-515
HYUNDAI HYUNDAI РУБЕКС 200- 3С- челно /б 880-760
HYUNDAI HYUNDAI- 140- челно долно /б/ 860-465